De seneste syv år, 1978

De seneste syv år, 1978

De seneste syv år, af Helge Kristiansen Ferritslev Friskoles formand 1978

Mit indslag i Ferritslev friskoles 125 års jubilæumsskrift vil omfatte den nyere del af skolens historie, som er den periode jeg har haft nær tilknytning til. Det har været en periode med mange udfordringer og en relativ stor udvikling – på både den ene og anden måde.

Skolens rammer.

Skolens flytning fra Lodskov til Lundsbjergvej blev planlagt i 1972, hvor den endelig beslutning om flytning blev truffet.

I august 1975 var den første etape på Lundsbjergvej klar til brug – 356m2. Den næste etape – også på 356m2 blev færdig i 1978. Derefter manglede vi at sammenbygget de første to huse samt bygge gymnastiksal, bruserum, skolekøkken, musiklokale og et kontor. Med andre ord en tredie og sidste etape. Denne blev påbegyndt i 1980 og omhandlede et byggeri på 720m2.

Der blev fra forældres, læreres og støttekredsens side udvist en fantastisk vilje og energi, der bevirkede, at efter ni måneders forløb var byggeriet gennemført. Der blev ydet ca. 3.300 frivillige arbejdstimer, som repræsenterede en værdi af ca. 300.000 kr. En indsprøjtning i skolens økonomi som gjorde godt, men som også var nødvendig, for at byggeriet overhovedet kunne gennemføres. Det var hårdt til tider, og der blev trukket store veksler på mange forældres- og lærers fritimer. Men det gik som smurt, og resultatet lod ikke vente på sig. Vi har nu en skole der har rammerne til forældrekredsens vedtagne målsætning, – en 8 klasses skole med ca. 120 børn.

Elever – lærer – hverdagen:

Skolens elevtal er vokset støt og roligt. I 1978 var der 73 elever på skolen incl. børnehaveklassen, og nu er der 107 elever incl. 8. kl.

Lærerstaben er udvidet i takt med det stigende elevtal. Der var 4 heltids- og 1 børnehaveklasselærer i 1978, i dag er der 6 heltids-, 2 deltids- og 1 børnehaveklasseslærer.

Vi etablerede legestue i 1980 med 11 børn, og nu er der to hold med ialt 25 børn. På et forældremøde i 1980 blev det besluttet at vi skulle starte en 8. klasse som et forsøg. Forsøget faldt godt ud – vi har nu 8. klasse, når der er behov. 8. klasse startede i 1981, som et forsøg efter opfordring fra forældrene. Der har været 8. klasse tre år i træk, men her i 1984-85 var der ikke ønsker om en 8. klasse, men vi forventer der er en igen til næste skoleår.

På skemaet er indført P.fag (praktiske fag), som er en ordning med tilbud i forskellige fag på tværs af klasserne fra 5. kl. og opefter. Det var og er en stor succes, som nu også er indført i de mindre klasser, hvilket alle er glade for. Svømning er også kommet på skemaet, 4. og 7. klasse har siden 1979 hvert år været i Nyborg svømmehal en gang ugentlig, undervist af vores egne lærere – transporten har forældrene hjulpet med.

Lejrskolen er udvidet. Der har været lejrskole for hele skolen det ene år og klassevis det næste år. Denne form har vi været glade for og håbet det kan forsætte.

Mange arrangementer/aktiviteter er blevet til traditioner i denne perioder. Nævnes kan P.fags afslutninger tre gange årligt, julehyggestue, lucia-optog, krybbespil, fastelavnsfester og forårskoncerter. Derudover er der selvfølgelig fra tidligere traditioner, som stadig bevares – juletræ, forældredage, forældremøder, bornholmerture, skoleårsafslutninger, bazar ovs.

Blandt lærerne har vi haft 3 x 10 års jubilæer i denne periode, det er Bente og Madsen samt fru Lynge. Der har været ialt fire lærere, som er rejst i denne periode, de har ønsket nye udfordringer at prøve kræfter med.

Udenfor skoletiden:

Torsdags-aftenerne har vi fået genoplivet. Vi kalder dem nu foredragsaftener. Der har været afholdt 5-6 stykker årligt de sidste 4 år. Der har været tilstræbt stor spredning m.h.t. emner og foredragsholdere. Som eksempler kan nævnes: Jørgen Thorgard, Johs. Nielsen, Grethe Rostbøll og Erik Gripp. Det går fint med tilslutningen til disse aftener.

Det er også siden 1979 blevet en tradition og succes med en årlig revy – gennemført med lærere og lokale kræfter på scenen.

De gamle mandagsaftener kører videre – dog hedder de nu tirsdagsaftener med god tilslutning, sidste år ca. 75 hver fjortende dag, delt op på 7 hold.

For kredsens- og egnens ældre er der indført en årlig eftermiddag, hvor børnene optræder med gymnastik, folkedans, sang og musik, et arrangement mange deltager i. Af større enkelt arrangementer skal nævnes indvielsen i 1981 af 3. og sidste etape i byggeforløbet. Der var ca. 200 til spisning i salen, en meget festlig dag.

Skolen benyttes flittig af forældre i fritiden til badminton, familiesammenkomster o.m.a. Forskellige foreninger låner også lokaler, f.eks. flyveklub, fjernvarmeforening, beboerforening, idrætsforening m.v., og vi kan kun være glade for, at så mange har glæde af vore lokaler.

Afslutning:

Det blev en hurtig gennemgang af, hvad der i grove træk er sket. Min konklusion er, at det har været syv dejlige år med mange spændende opgaver – og ikke mindst oplevelser. Det er der mange grunde til, men én skal fremføres her, og det er vores dygtige og hjælpsomme lærerstab med Bente og Madsen i spidsen, uden dem var det ikke blevet til alle de dejlige dage – og det gælder både vore børn i skoletiden, og for vi andre efter skoletid.

Jubilæum fejrer vores skole den 2. november 1984 – det er et tegn på, at vi er nogle mennesker, som har fået en arv – en historie at bygge videre på. Det skal vi forældre huske at gøre, sørge for der til stadighed er liv og trivsel på skolen sammen med børn og lærere, så historien kan forsætte, ellers bliver der ikke flere jubilæer!

Det mener jeg, vi bl.a. kan gøre ved forsat at bevare fællesskabet, samtalen, sangglæden, friheden til forskellighed og ikke mindst stå sammen om at bevare den reelle frihed i vort samfund til et frit skolevalg. Det er tvingende nødvendigt, at vi kæmper for retten og muligheden for det frie skolevalg, ellers kan vi ikke bevare de frie skoler – heller ikke vores skole.

Vi har rammerne her i Ferritslev, og det er mit inderlige ønske, at vi forældre med vore børn og sammen med vore lærere forsat formår at fylde de rammer ud, så hverdagen kan være en glæde for alle.

Jeg vil slutte med at ønske Ferritslev friskole al mulig held og lykke i årene fremover.

Helge Kristiansen

Leave a Reply