En god Jubilæumsfest i Ferritslev Friskole

En god Jubilæumsfest i Ferritslev Friskole

En god Jubilæumsfest i Ferritslev Friskole

Forsamlingshuset var fyldt til sidste Plads. – Et udmærket Foredrag og mange Ønsker for Skolen.

Sammenkomst i Anledning af Ferritslev Friskoles 75 Aars Jubilæum blev et levende og smukt Vidnesbyrd om den Interesse, hvorved Befolkningen omfatter Skolen. I Løbet af Dagen havde mange aflagt Besøg i Skolen og gratuleret Friskolelærer Karl Bagger, og et Væld af Høstens Blomsterpragt hobede sig op. Deriblandt var 75 røde Roser fra Planteskoleejer Axel Stenbæk i Vejstrup.

Ved 16 Tiden samledes man i det kønne, gamle Forsamlingshus – det ældste paa Fyn efter Ryslinge – og der var saa mange, at det kneb med Pladsen. Paa de dækkede Borde og Væggene var der pyntet nydeligt med Blomster.

Formanden for Friskolekredsen, Gdr. Jørgen Jørgensen, Haundrup, bød Velkommen og mindedes kort Dagens Anledning. I de 75 Aar, siden Ferritslev Friskole blev grundlagt, var der sket store Forandringer paa Skolen. Men det var ikke alene her, at de Tanker, som havde baaret Frisolen frem, havde faaet Indflydelse, der havde været befrugtende for hele det danske skoleliv.

Man sang: »Hvad Solskin er for den sorte Muld, og derefter talte Højskolelærer Brøndsted, Røddinge, der ikke holdt noget egentligt Friskolefordrag, men dog med Slutningen kom ind paa Friskolens Stilling til hans Emne:

Ærlighed i opdragelse.

Taleren gjorde i et ypperligt, tankevækkende Foredrag Rede for, hvad der er, der faar Barnet til at lyve. En Hovedgruppe af Løgne kunde psykologisk føres tilbage til det primitive Instinkt, Selvopholdelsesdriften, Hyklerløgne og Skikkelighedsløgne, ale Nabotilfælde til den bevidste Løgn, men langt farligere. I de fleste Tilfælde gjaldt det, at der var Hjemmene og ikke Skolen, der skulde udrydde disse Løgne, da Barnet Stiftede Bekendtskab med dem allerede, inden det kom i Skole. Han fremhævede Betydningen af, at der var fuld Fortrolighed mellem Forældre og Børn, da det var en absolut Betingelse for, at Barnets Sandhedsfølelse kunde fremmes. Det var Hjemmenes Opgave at værne Sandhedsfølelsen hos Barnet, og det var en Opgave som Skolen skulde hjælpe Hjemmene med, hvad den da ogsaa gjorde mange Steder, især hvor der, som her i Ferritslev, var et nøje Samarbejde mellem Skole og Hjem. Derimod var det forkert direkte at gøre Barnets Psykologi til Genstand for Studium, saadan at Banret mærkede det – og i den Retning var Børn meget fintmærkende. Saa opstod der ingen Fortrolighedsluft, og kun i denne kunde Sandhedsfølelsen trives.

Taleren nævnte til Slut en anden Gruppe af Løgne, Fantasiløgnene. Lige saa vigtigt som det var, at Børnene kendte Herligheden ved Fantasiens frie Flugt, lige saa nødvendigt var det, at man var paa Vagt overfor Fantasiløgnenes Fantasteri. Det udmærkede Foredrag var godt underbygget med Citater fra Litteraturen, og det blev paahørt med stor Opmærksomhed.

Tale og Lykønskning fra Friskolelæreren.

Man sang: »Naar Sommerens Sang er sunge!«, og derefter tale Friskolelærer Karl Bagger som bl.a. udtalte:

Det er først som voksne, at vi forstaar, hvad Hjem og Skole betyder for os. Menigheden er Moder til Friskolen og derfor en Betingelse for dens forsatte Trivsel. Den Arv, vi har modtaget, skulde ved gerne røgte saadan, at vi kunde lade den gaa videre til vore Efterkommere.

Karl Bagger mindedes Skolens Grundlæggere og takkede den Kreds af det nuværende ældre Slægtled, der havde sluttet op om Skolen gennem Aarene. Friskolen har haft sin Morgengry, men lad os haabe, at der endnu er længe til Skumringen. De Brydninger, der er, drejer sig kun om Bagateller. Friskolen maa aldrig blive en Institution, men maa holde Fane højt, hvorpaa den staar: Kristendom, Menighedsliv og Hjem. Jeg vil i god Overensstemmelse med Hjemmene vise Børnene, hvad der er værd at elske, saadan som vi bekender det i vor Dabspagt hver dag, inden vi begynder vort Arbejde. Men det gælder ogsaa om at lære noget, for Tiden kræver Kundskaber. Jeg vil ønske for os, at vi maa kunne forsætte det Arbejde; der er begyndt her for 75 Aar siden, paa den samme Hjørnesten, omend maaske ad lidt andre Veje. Med disse Ord vil jeg ønske Skolekredsen til Lykke.

En lang Række Taler ved Fællesspisningen.

Efter Sangen »Løft dig Sjæl paa Lysets Vinger« begyndte Fællesspisningen. Heri deltog den gamle Friskolelærer, senere Konsulent N. M. R. Stenbæk; nu Tommerup, der kom til Ferritslev i 1877 og virkede her i 26 Aar. Da han kom ind, støttet af yngre Slægtninge, var han glad, men klagede lidt over, at han kendte saa faa af Ansigterne.

Ved Bordet blev der holdt en lang Række Taler.

Fhv. Folketingsmad Hans Jørgen Nielsen, Ferritslev, der havde gaaet i Skolen i dens ældste Tid, talte om Skolens Liv og Form. Derefter talte Landstingsmand Rasmus Jørgensen, Sofus Hansen, Boltinge, Gdr. Hjalmar Aagaard, Sødinge, Førstelærer P. Mortensen, Vester Aaby, den gamle Friskolelærer Stenbæk, Tommerup, Gdr. Anders Jørgen Andersen, Davinde, fhv. Gdr. Jens Thygesen, Ferritslev, tidligere Lærerinden ved Friskolen, Frk. Johanne Hjortedal, Høng, Pastor Jensen, Rønninge, Gdr. Jørgen Jørgensen, Haundrup, Formanden for Dansk Friskoleforening, Friskolelærer Jessen, Trunderup, og Planteskoleejer Axel Stenbæk, Vejstrup.

Til Slut takkede Friskolelærer Karl Bagger alle for den store Opmærksomhed, der ved Jubilæet var blevet vist Friskolen.

Leave a Reply