Fællesskab – den vigtigste drivkraft for en friskole

Fællesskab – den vigtigste drivkraft for en friskole

Fællesskab – den vigtigste drivkraft for en friskole

Af Finn Poulsen.

Slår man ordet “Fællesskab” op på google får man ca. 3.410.000 hits på ordet og man kan bl.a. finde følgende definition på begrebet op encyklopædien Wikipedia: “Fællesskab er en samling af mennesker, som bindes sammen af noget de har til fælles, hvilket vil sige noget de er enige om, har samme synspunkt på eller f.eks. en interesse de deler med hinanden.”

Når man læser ovenstående definition, er det let at få øje på interessen, som er udgangspunkt for fællesskabet omkring en friskole, nemlig det at give vore børn den bedste skole. Dog er det ikke nødvendigvis givet, at denne interesse afføder de to andre elementer i fællesskabet, nemlig enighed og samme synspunkt. Enighed og fælles synspunkter opnås kun gennem deltagelse i det demokratiske arbejde omkring friskolen ved forældremøder, generalforsamlinger og alle de andre fællesaktiviteter, der kendetegner Ferritslev Friskole. Den demikratiske proces – både i driften af skolen som i skolens hverdag, hvor eleverne også lærer at træffe og respektere fælles beslutninger, er et nøgleelement i at danne det fællesskab, der er nødvendigt for at opretholde en friskole.

De demokratiske principper i skolen er værd at værne om, og de er et særkende for friskolerne i Danmark. Man kan selvfølgelig påstå, at vi i friskolen gør en dyd af nødvendigheden, da det gennem den valgte bestyrelse er forældrenes og skolekredsens ansvar at drive skolen i samarbejde med skolens ledelse og ansatte. Dette står i kontrast til folkeskolen, hvor de forholdsvis nyoprettede forældrevalgte skolebestyrelser har haft svært ved at finde et ståsted. Primært fordi det ikke er klart, hvilke ansvar og beføjelser, der tildeles disse bestyrelser, men nok også fordi de politiske beslutninger om effektivisering og samling af skoler ofte går imod forældrenes ønsker.

En anden udvikling i folkeskolen går i retning af en individualisering af elever, med målinger af den enkelte elevs standpunkt og skriftlige planer for elevens udvikling ect. Denne fokusering på den enkelte og det faglige vil givetvis få betydning for folkeskolen, der i stigende grad bliver et sted for uddannelse og i mindre grad et sted for dannelse.

Udviklingen i folkeskolen påvirker i stadig stærkere grad en skole som Ferritslev Friskole. På det økonomiske område betyder rationaliseringen i folkeskolen, at omkostningen til en gennemsnitselev falder. Dette fald videreføres direkte til friskolerne, der oplever et tilsvarende fald i de offentlige tilskud. Samtidig beskæres befordringstilskud og tilskud til bygninger og lokaler. Som det gælder i folkeskolen pålægges friskolerne samtidig en række krav omkring evaluering, skriftlige undervisningsplaner mm. Alt i alt betyder det, at der samlet set stilles større krav til skolens ansatte, f.eks. med krav om prøver i flere fag end tidligere. En udvikling, der desværre ikke følges op af flere ressourcer – tvært imod.

Der er dog mange grunde til at se positivt på udviklingen på friskoleområdet trods de lidt dystre økonomiske kendsgerninger. Ifølge Friskoleforeningens hjemmeside er der i løbet af perioden 2000-2004 oprettet i alt 64 nye frie grundskoler. Dette afspejles af at såvel de frie grundskoler som efterskolerne har oplevet en stigning på 45% i antallet af elever, der består 9. klasses afgangsprøve. I samme periode er den tilsvarende stigning i folkeskolen blot 18%. Andelen af afgangselever fra frie grundskoler og efterskoler fra 2006 udgør således 25% af alle elever der har bestået 9. klasses afgangsprøve fra efterskole  eller fri grundskole.

Der er med andre ord mange forældre rundt i kongeriget, der starter et fællesskab, med det formål at drive friskole. Som medlem af bestyrelsen i Ferritslev ved jeg, at der ligger mange udfordringer for alle friskoler i de næste år. Netop derfor er det vigtigt, at alle deltager i fællesskabet omkring skolen, så vi sammen kan træffe beslutning om, hvordan vi sikre, at Ferritslev Friskole også i fremtiden er det bedste skolevalg for vore børn.

 

Leave a Reply