Ferritslev Friskole 1859 2. November – 1934

Ferritslev Friskole 1859 2. November – 1934

Ferritslev Friskole 1859 2. November – 1934

Ferritslev Friskole holder til Efteraaret 75-Aars Fødselsdag, og i den Anledning vil jeg anføre dens Historie i korte Træk.

Friskolen kom som en Modsætning til Almueskolen, hvor Udenadslæren og Ramsen sad i Højsædet – Skoletvangen ,,forvirrede Forældrenes Begreber om Oplysning, da de ikke kunde antage det for en Velgerning, som de skulde tvinges til at modtage under Straf og Bøderˮ. Ludv. Chr. Müller. Endelig maa den kirkelige Vækkelse nævnes som Grundlaget for Friskolens Opstaaen.

,,De varmeste Indlæg for Friheden og de stærkeste Angreb paa Tvangen og Ramsen kom fra Grundtvig og hans Disciple, og derfor var det ogsaa ganske naturligt i de grundtvigske Kredse, Friskolen voksede frem,ˮ’) Ferritslev Friskoles Historie kan ikke fortælles uden at nævne Kristen Kolds Medvirken ved Starten. Denne Mand, som er kaldt den danske Friskoles Fader og Skaber, har ogsaa været med, da Talen var om at oprette en Friskole i Ferritslev.

Da Sødinge Friskole blev oprettet, var der Forældre fra Ferritslev, som sluttede sig til denne Friskole, og saa gik Børnene den lange Vej til Skole.

I 1859 blev Thyge Hansen, Peder Hansen, Hans Sørensen og Niels Larsen, Ferritslev, samt Anders Mortensen, Kappendrup, enige om at faa en Skole i Ferritslev. Den 2. November begyndte Lærer Dalsgaard Petersen at holde Skole for omtrent 10 Børn. Skolestuen var i Kristian Vævers Stadsstue. Her holdtes Skole til Høst næste Aar. I Løbet af Sommeren havde man faaet en Skolebygning rejst ved Bækken paa Thyge Hansens Mark. Til Skolebygningen hentede man Piletræ fra Skoven. Huset rummede en Skolestue, et Værelse til Læreren og en Forstue samt et Rum til Brændsel.

Børnenes Lege og, Tumleplads var dels ved Bækken, ja ofte gik de og pjaskede i Vandet, og dels i Skolestuen. Til de fleste Tider gik man ind i Skolestuen med Træsko paa. Skolestuens Renholdelse blev foretaget af Skolens ældste Piger. Læreren var ugift, og han fik Føden hos Thyge Hansen. Forholdet mellem Lærer og Børn var overordentlig frit uden Skade for den gode Orden i Skolen. Det skete undertiden om Vinteren, at Drengene løb for længe paa Isen, saa de ikke kom til Tiden.

Leave a Reply