Friskole-Jubilæet i Ferritslev 1934

Friskole-Jubilæet i Ferritslev 1934

Friskole-Jubilæet i Ferritslev 1934

En festlig Sammenkomst i Gaar.

Paa Friskolens Fane staar: Kristendom, Danskhed og Hjem.

Ferritslev Friskole fejrede i Gaar 75 Aars Jubilæum under Tilslutning af ca. 200 mennesker. Alle Pladser ved de festlig dækkede Borde i Øvelseshuset, der var smukt pyntet med Grønt og en Overdaadighed af Blomster, var optaget. Skolens Lærer fra 1877 til 1908, Konsulent Stenbæk, Tommerup, var til Stede tillige med 42 af sine gamle Elever.

Friskolekredsens Formand, Gdjr. Jørgen Jørgensen, Havndrup, bød velkommen til alle, specielt de gamle Lærerkræfter ved Skolen, dennes Tilsynsførende, Pastor Jensen, Rønninge, og Dagens Hovedtaler. I de forløbne 75 Aar er der, forsatte Formanden, sket store Forandringer med Hensyn til Ferritslev Friskole, der begyndte under smaa forhold. Nu har vi en god Friskole med god Tilslutning. Men ogsaa ud over Landet har Friskoletanken i den forløbne Aarrække slaaet mere Rod og fundet Anerkendelse udenfor Friskolernes egen Kreds. Den offentlige Skole i Landet er helt anderledes nu, end da Friskolerne opstod, og Friskoletankerne har sikkert virket befrugtende helt igennem.

Efter Afsyngelse af „Hvad Solskin er for den sorte Muld—”, talte Højskolelærer Brøndsted, Rødding, der begyndte med at lykønske Kredsen og Lærerparret med Dagen, idet han ønskede alt godt for den Kommende Tid. Taleren gik derefter over til at behandle sit egentlige Emne, der gik

opdragelse til Sandhed og Ærlighed.

Man skal vogte sig for, at Nødløgne, Hyklerløgne og Sikkelighedsløgne hos Barnet bliver Banebrydere for den bevidste Løgn. Den vigtigste Betingelse for at opnaa Sanddruhed af Barnet er, at man selv er sanddru overfor Barnet. Her er der en særlig Opgave for Hjemmene, endnu før Børnene kommer i Skolen, der har nøjagtig den samme Opgave, Hvor Hjemmets Fortrolighed med Barnet kan komme i Stand og bevares, er dette det sikreste Middel til at føre Barnet ind i Ærlighedens Havn, og heri er det Skolens Arbejde at støtte Hjemmene. Fantasien skal læres, men Fantasiløgne bekæmpes, hvilket kun sker ved Tillidsfuldhed, Fortrolighed og Fællesskabelse mellem Hjem og og Børn. Ærlighed, Fortrolighed og Fællesskab skal usvigelig slaa os alle, først og fremmest Børnene, i møde fra Hjemmet.

Friskolens Fane skal holdes højt.

Friskolelærer Bagger fremhævede, at først som voksen kommer man til at skønne rigtig paa, hvad man har modtaget i Barndomstiden i Hjem og Skole. Menigheden er Moder til Friskolen og vil altid være en Betingelse for Friskolens Fremtid og Trivsel. Den Arv, vi har modtaget vil vi gerne bringe videre til Efterslægten. Vi mindes med Tak dem, der begyndte og videreførte Ferritslev Friskole, Iblandt os er mange ældre som vi maa takke for Trofasthed overfor deres gamle Skole. Jeg takker det nuværende Slægtled for Interesse overfor deres gamle Skole, som jeg haaber altid maa kunne hævde sig som Friskole.

I skolen skal der være Mildhed og Fasthed, og paa Friskolens Fane, som vi vil holde højt, staar: Kristendom, Danskhed og Hjem. Undertonen i Skolens Arbejde skal i nøje overensstemmelse med Hjemmene være Kristendommen, ligesom der i Skolen skal tilegnes Kundskaber og Færdigheder.

Skolens Program uændret.

Efter Fællesspisningen blev der holdt en Række Taler. Fhv. Landstingsmand Hans Jørgen Nielsen, Ferritslev, udtalte Glæde over at Friskolelærer Baggers Skoleprogram var det samme, som da Skolen oprettedes for 75 Aar siden. Den aandelige Bevægelse var stærk og kraftig, da Skolen oprettede. Naar vi gik i Friskolen, var det, som en Morgenstund med Glædendes Lys strømmende os i Møde allerede ved Skolesangens Begyndelse. Friskolen har sammen med Højskolen været det grundlæggende for mig Livet igennem. Det havde sin Betydning, at man havde en Mand som Kold til at hjælpe sig ved Skolens Oprettelse.

I Ferritslev Friskole blev Bibelhistorien fortalt saaledes for os, at det var, som vi saa de bibelske Skikkelser lyslevende. Det var en ypperlig Undervisning, vi fik i Friskolen, som de gamle den Gang omfattede med megen Kærlighed, og de forstod, at Skole og Hjem skulde arbejde sammen. Det er ufrugtbart, naar Hjemmet ikke er i Kontakt med Skolen. Taleren sluttede med at ønske en god Fremtid for Ferritslev Friskole.

En Tak til Stenbæk.

Landstingsmand Rasmus Jørgensen, Ferritslev, udtalte sig i Tilslutning til Hans Jørgen Nielsen og nævnte, at der var glædeligvis ikke saa faa til Stede af Eleverne fra 1880´erne. Vi takker for vor Skolegang og retter en Tak til vor gamle Lærer Stenbæk, der havde den Sindets Friskhed, som Kunde tænde Glød i Barnesjæl. Jeg vil ønske, at de Dage, gamle Stenbæk har tilbage, maa blive gode. Dette er der ingen Tvivl om, at de vil blive. Stenbæk har i sit Liv været et taknemmeligt Menneske, og hvor dette har været Tilfældet, bliver der altid Fred i Sindet. Jeg tror, at mange sammen med mig vil takke Stenbæk. (Alle rejste sig.)

Husmand Sofus Hansen, Boltinggaard Skov, der hørte til smme Aargang som Rasmus Jørgensen, takkede som Gæst for Indbydelsen og rettede en Tak til Stenbæk for især Morgentimerne i Skolen, ligesom han mindede om, at den daværende Sognepræst, Pastor Møller, havde megen Forbindelse med Friskolen. Han lykønskede Kredsen med Jubilæet og rettede en Tak til specielt Stenbæk.

Gaardejer Hjalmar Aagaard, Sødinge, bragte i en versificeret Tale en Tak og Hyldest til Stenbæk, der paa Begæring fik Aagaards Manuskript overladt.

Lærer Mortensen, Vester Aaby, bragte ligeledes som gammel Elev en Tak til Stenbæk, som vi er glade for er kommet til Stede. Stenbæk lærte os at synge, at lytte, at genfortælle, og satte mange os i Gang og førte os ind paa et godt Spor, Saaledes at vi fik gode Interesser. Som Lærer i Kommuneskolen hører jeg til dem, der prøver at føre lidt af Friskolens Pædagogik ind i den offentlige Skole. Trods de forskellige Vanskeligheder kæmpede Stenbæk, saa godt han kunde, mens han var Lærer ved Skolen. Vi ønsker det bedste for Stenbæk i Dagene, som kommer.

Stenbæk bragte bevæget en Tak til alle og ønskede Guds Velsignelse over alle og Ferritslev Friskole.

Gaardejer Anders Jørgensen, Davinde mindedes med Tak den Tid, han gik i Aftenskole hos Stenbæk.

Grundtonen stadig den samme.

Gaardejer Jens Thygesen, Ferritslev, understregede, at man bliver varm om Hjertet for, hvad man har modtaget i Friskolen og i Øvelseshuset i Ferritslev. I den Kæde, som har været en Kraft for Friskolen, har der foruden Stenbæk været mange gode Hjælpere, af hvilke jeg særlig vil mindes den første Lærer ved Skolen, Dalsgaard Petersen. De, der begyndte Sagen, vilde være kede, hvis den skulde falde. Derfor var man trofast mod Skolen. Grundtonen er fremdeles den samme, og der er i den forløbne Aarrække sket store Fremskridt paa mange omraader. Det er det ægte, der holder, og det er at haabe, at Friskoletankerne, der er en ægte Sandhed, aldrig bliver gamle i vort Folk. Den kan forøges fra Slægt til Slægt. En Tak til alle, som har arbejdet med Friskolen i Ferritslev. (Tilslutning.)

Lærerinde Frk. Johanne Hjortdal Høng, der havde været Lærerinde ved Skolen, takkede for gamle Dage i Ferritslev. Den Interesse, Forældrene nærede for Skolen, var en stor Hjælp.

Pastor Jensen, Rønninge, fremdrag Træk fra den Tid, han gik i Friskolen i Aarhus og som Gæst i en Friskole paa Fyn. Alle de Gange, jeg i de sidste 12 Aar er kommet i Ferritslev Friskole har jeg været glad ved at komme i Skolen. Jeg takker, fordi jeg er valgt til at føre Tilsyn med Religionsundervisningen, ikke just fordi jeg har Lyst til Tilsyn, men fordi jeg derved faar Lejlighed til fremdeles at gaa i Friskole, hvor jeg har stræbt efter, at Eksamensdagene, men man havde disse, kunde være Festdage, som jeg haaber fremdeles at kunen komme til at opleve i Ferritslev Friskole under de ny Ordning. Jeg takker for de Minder jeg hidtil har faaet i Friskolen, for hvis Fremtid jeg udtaler de bedste Øsnker, lidet jeg haaber, at de danske Friskole altid maa bestaa.

Formanden rettede en Tak til Pastor Jensen, der enstemmigt paa Generalforsamlingen var blevet valgt til Tilsynsførende, ligesom han bragte en Hilsen fra Morten Nielsen, Sønderup, særlig til dem, der havde gaaet i Skole hos ham.

Højskolelærer Brøndsted bragte en Hilsen fra Fru Astrid Bæk-Johansen, Rødding, der var gammel Elev i Friskolen.

Formanden for Dansk Friskoleforening, Lærer Jessen, Trunderup, bragte en Hilen fra Margrethe Dons, Bramminge, der med Glæde tænker paa den Tid, hun var i Ferritslev, og fra Trunderup Friskolekreds. Det er vor Opgave i Friskolen, at Barnelivet faar sin Ret, og at Ungdomslivet leves efter sin Bestemmelse. Dette er der Brug for, naar Manddomstiden kommer. Hver ny Slægt maa selvstændigt tilegne sig Friskoletankerne. De Kilder, der randt og gav Grøde, rinder endnu. Jeg takker Ferritslev Friskolekreds og ønsker, at de unge maa faa Kræfter til at bygge paa det gamle Grundlag, saa at Gud kan give en Fremtid, som han har givet Minder.

 

Leave a Reply