Hvad kan vi forvente af hinanden – skole, lærere og forældre?

Hvad kan vi forvente af hinanden – skole, lærere og forældre?

Hvad kan vi forvente af hinanden – skole, lærere og forældre?

Af Eva L. Gaarsdahl (bestyrelsesmedlem og mor til Ditlev og Leander i Legeskolen, Noah i 2. Klasse og Theis i 3. Klasse.)

Hvordan møder vi hinanden her på Ferritslev Friskole? Går vores forventninger op i en højere enhed – skolens, lærernes og forældrenes forventninger?

Kan vi forvente, at forældrene tager ansvar for deres børn, deres opdragelse og adfærd? Kan vi forvente, at lærerne skal kunne lide børn og have interesse for at arbejde med dem? Kan vi forvente, at skolens ledelse iværksætter tiltag, der sikrer god trivsel blandt medarbejderne, gode rammer og materialer, der er tidssvarende?

Hvis jeg skulle sætte nogle forventninger op til vores skole – så tror jeg, at de ville komme til at se sådan ud:

Mine forventninger til forældrenes andel:

 • At de tager ansvar for elevens basale behov. (Eleven møder udhvilet, er rask, har spist morgenmad, har madpakke med, er praktisk påklædt og lign.)
 • At de tager ansvar for, at eleven er undervisningsparat. (Skoletasken er pakket rigtigt, lektierne er lavet og lign.)
 • At elevens skolegang prioriteres højt, og at eftermiddagsarbejde og fritidsinteresser foregår i fritiden.
 • At forældre- i tilfælde af læge- og tandlægebesøg m.v. i skoletiden eller ferier uden for skoleferierne – tager medansvar for, at eleven får indhentet det manglende stof.

De pædagogiske/menneskelige forventninger til forældrene:

 • At eleven er velopdraget og vant til at vise medmennesker hensyn, samt at eleven har en ordentlig omgangstone og følger skolens ordensreglement.
 • At forældrene er medansvarlige for barnets trivsel og lyst til læring, samt at de er engagerede og har interesse for klassens sociale miljø, og skolens daglige virke samt arrangementer i øvrigt.
 • At der gives relevante informationer, f.eks. ændringer i familielivet, tid for tandlægebesøg, sygdomsperioder og kroniske sygdomme og lign.
 • At de tager ansvar for elevens ryge- og alkoholvaner m.v.
 • At de tør vise, hvem de er som mennesker.
 • At de er parate til at indgå i et konstruktivt og positivt samarbejde med skolen.

Mine forventninger til lærerne på det faglige område:

 • At de levere et stykke professionelt arbejde, der lever op til gældende lov, vedtagne principper og skolens fagprofiler.
 • At undervisningen tilrettelægges under hensyntagen til den enkelte elev, klassen og skolen som helhed.
 • At mål, middel og metode i forbindelse med undervisningen formidles ud til forældrene, således at de kan være medspillere omkring barnets læring. At lærerne gør brug af forældreressourcer f.eks. som gæstelærer/erhvervsorientering, hvor det er hensigtmæssigt, eller som hjælpelærer ved ekskursioner og lign.
 • At undervisningen løbende evalueres og formidles til hvert barns forældre 2 gange årligt. Ved specielle behov inddrages forældrene med information om elevens behov for ekstra undervisning.
 • At der gives relevante informationer i øvrigt.

Og så de pædagogiske/menneskelige forventninger til lærerne:

 • At de tør vise, hvem de er som mennesker.
 • At de er åbne og lydhør overfor børn og forældre.
 • At de med kærlig og omsorgsfuld hånd sikre et godt miljø og en rar omgangsform i klassen, samt at de sikrer, at ingen børn lider psykisk eller fysisk overlast i skoletiden, og at forældrene underettes, hvis det sker.
 • At de indgår i et ægte samarbejde omkring klassen.

Mine forventninger til skolens ledelse:

 • sikre gode tidssvarende rammer.
 • Sikre en stabil økonomi, så der kan gives plads til personlig og faglig udvikling af medarbejderne.
 • Sikre at skolen udvikler sig i takt med det omgivende samfund – uden at give køb på de bedste og vigtigste traditioner.
 • Være med til at opretholde en god ånd på skolen.
 • Deltage engageret i nytænkning og hele tiden have mål for 10 år ud i fremtiden.

Når jeg ser på disse forventninger, tænker efter og mærker efter – så synes jeg, at jeg på mange områder får indfriet disse forventninger.

Der er hele tiden plads til justeringer og nye fokusområder – og det er med til at gøre det sjovt og indholdsrigt at være med til at tage ansvar for en skoles udvikling.

Leave a Reply